သိမ္းပိုက္ျခင္း

စနစ္တက်
ေနေရာင္အလင္းထဲက
တစ္ရက္ခ်င္းႏႈတ္ယူ။

ငါးရက္ ေနေရာင္ျပ
အေမွာင္.....။

ေလးရက္ ေနေရာင္ျပ
အေမွာင္ တစ္ရက္ခ်။

သံုးရက္ ေနေရာင္ျပ
အေမွာင္ ႏွစ္ရက္ခ်။

အေမွာင္ သံုးရက္ခ်
ေနေရာင္ ႏွစ္ရက္ျပ။

အေမွာင္ ေလးရက္ခ်
ေနေရာင္ တစ္ရက္ျပ။

အေမွာင္ ငါးရက္ခ်
ေနေရာင္.....။

ဒီလိုနဲ႔....အခန္းထဲမွာ
“ အင္ဒိုးပလန္႔ ” တစ္ပင္ဟာ
သဘာ၀ကုိ ဆန္႔က်င္
ရွင္သန္ေနရေပါ႔။

သစ္ခက္အိမ္

No comments:

Post a Comment